CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Thành tích danh hiệu

Thành tích và danh hiệu Công ty:

► Huân chương lao động hạng 2

► Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

► Cờ khen thưởng của Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015"


 

► Cờ khen thưởng của Công đoàn xây dựng Việt Nam trao tặng Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 4 "đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc năm 2015"

► Cờ khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp trung ương ban chấp hành đoàn Tổng công ty Sông Đà trao tặng "đơn vị xuất săc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015"