CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng quản trị

   
 
Ông Đặng Văn Chiến
Chủ tịch Hội đồng quản trị
 
 
Ông Nguyễn Tiến Dũng 
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Phan Xuân Minh
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Ngọc Linh
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hồ Sỹ Hùng
Thành viên Hội đồng quản trị